Kelmės rajone itin sklandžiai vyksta globėjų paieška ir mokymai. Tapti globėjais skatina ir motyvacija. Per maždaug metus pavyko daugiau nei pusę vaikų, augusių institucinėje globos įstaigoje, įkurdinti globėjų šeimose. Tai vienas sėkmingiausiai vykdomų pertvarkos projektų Lietuvoje.
     Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus (VTAS), Globos centro, Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centro specialistai, Kelmės rajono savivaldybės atstovai, projekto ,,Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ projekto vadovė Rugilė Ladauskienė, bei atsakinga už pertvarką Šiaulių regione, Pasvalio, Panevėžio mieste ir Panevėžio rajone Egle Jurkutė susitiko, kad aptartų sklandų perėjimą nuo in-stitucinės vaikų globos prie globos šeimose Kelmės rajone.
     Pertvarkos ekspertė Eglė Jurkutė sako, kad Kelmės rajone šis procesas – vienas sklandžiausių Lietu-voje, nes per pusantrų metų daugiau nei per pusę sumažėjo vaikų, augančių institucinėje globos įstaigoje ir dauguma jų – pas globėjus šeimose.
     ,,Kelmės rajono Globos centras, dirbantis Vaiko ir šeimos gerovės centre, ko gero, pirmas centras, kuris jau ilgą laiką turi stiprią strategiją, skaičiavimus. Taip pat stiprus tarpinstitucinis bendradarbiavimas ir rezultatas toks, kad jie paruošė daug globėjų, motyvuoja juos dirbti ir jau yra globėjai, šeimose globojantys paauglius, ima globoti daugiavaikių šeimų vaikus visus iš karto, kas yra reta Lietuvoje. Tai yra pavyzdys ir kitoms savivaldybėms“, – sako projekto vadovė Rugilė Ladauskienė.
     Daugiau nei pusė institucijos globoje buvusių vaikų jau auga šeimose
     Globos centro atstovė ir  Vaiko ir šeimos gerovės centro vadovė Daiva Ignotaitė sako, kad institucinėje įstaigoje dar maždaug prieš pusantrų metų buvo globojami 47 įvairaus amžiaus vaikai, o pritraukus daugiau globėjų įstaigoje liko tik 11, dar dalis vaikų gyvena savivaldybės lėšomis įreng-tuose bendruomeniniuose vaikų globos namuose. Šiuose namuose  pagal šeimai artimos aplinkos modelį gyvena 8 tėvų globos netekę vaikai. Visi kiti yra globojami globėjų šeimose arba grįžo pas tėvus.
     ,,Didžiulę reikšmę šiems pokyčiams turėjo rajono savivaldybės vadovų ir tarybos narių požiūris. Jie ne tik palaikė Institucinės pertvarkos iniciatyvas, tačiau susitikimuose su rajono gyventojais patys aktyviai dalyvavo vaiko globos šeimoje viešinime, planavo ir finansavo šio proceso priemonių įgyvendinimą.  Didžiulę įtaką  turėjo administracijos socialinės paramos skyriaus vedėjos patirtis, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pagalba ir kitų tarpinstitucinio bendradarbiavimo narių komandinis darbas, kuris didino pertvarkos priemonių efektyvumą, lėmė geresnius darbo rezultatus ir tarpusavio supratimo ir bendravimo santykius. Dėl teisinės bazės pokyčių ir bendravimo su VTAS mažiau vaikų pateko į institucinę globą. Geru žodžiu turėčiau paminėti ir mūsų Globos centro specialistų pastangas. Pokyčiai yra į gerą. Siekiamybė – vaikai turi augti šeimos aplinkoje. Jeigu vaikui kurį laiką nėra gerai tėvų šeimoje, namais turi tapti aplinka, artima šeimai. Tai kertinis mūsų darbo akmuo“, –  sako Daiva Ignotaitė, Kelmės rajono vaiko ir šeimos gerovės centro direktorė.
     Globėjai Kelmės rajone yra paėmę net 5 vienos šeimos vaikus, dar keliose šeimose auga po 3 vienos šeimos vaikus.
     ,,Tai, kas vyksta Kelmės rajone, kalbant apie globėjų ruošimą ir rezultatus, yra Lietuvos geroji patirtis. Darbo stiprybė yra ta, kad kelios institucijos labai glaudžiai bendrauja. Turim vaikus, augančius šeimose ir situaciją, kurią galim pavyzdžiu pateikti kitoms savivaldybėms. Tai aiškus teigiamas re-zultatas, kaip reikia susitelkti vaiko labui tarpinstituciniame lygmenyje‘‘,–  sako Eglė Jurkutė.  Pašnekovė paminėjo, kad kalbant apie Kelmės rajono gerąją patirtį svarbu paminėti Kelmės rajono merą Vaclovą Andrulį.  ,,Jo iniciatyva, nuolatinis domėjimasis, sutelkimas komandiniam darbui, palaikymas bei pagalba sprendžiant su vaikų ar neįgaliųjų institucinės globos pertvarka susijusius klausimus ir yra šio rajono stiprybė. Tai pavyzdys, koks turi būti rajono vadovas”, –  sako Eglė Jurkutė.
     ,,Be savivaldybės rūpesčio irgi reikalai nebūtų taip sparčiai pajudėję. Dabar puikiai kuruojamas Globos centras, kuris ir dirba svarbų darbą su globėjais, nuolat teikia pagalbą, paramą, palaikymą globėjams, surinkta komanda motyvuota, iniciatyvi, žingeidi ir tikinti, jog vaiko prigimtinis poreikis yra šeima, stabilūs santykiai ir ryšiai, tikras ir nesurežisuotas šeimos gyvenimas. Tai strateginio darbo rezultatas, kai numatoma, kiek reikia globėjų, budinčių globotojų, kiek ir kaip greitai juos įmanoma parengti, kokios reikalingos lėšos. Šis Kelmės rajono pavyzdys turi būti viešinamas ir dalijamas kaip geroji patirtis kitoms savivaldybėms, globos centrams ir visiems Lietuvos žmonėms‘‘,  – sako Rugilė Ladauskienė.
     Šiuo metu Kelmės rajone yra paruošti 48 globėjai, kuriems dabar teikiamos paslaugos
     Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Danutė Laivienė sako, kad tapti globėjais motyvuoja savivaldybės skiriama parama globėjams. Paėmus į šeimą globoti tris vaikus, globėjams mokama socialinė išmoka 3 minimalių mėnesinių algų (MMA) dydžio. Ji gali būti naudojama globėjo savanoriškojo socialinio draudimo įmokoms mokėti bei asmeninėms reikmėms.
     Šeimai, globojančiai tris vaikus, išmokama vienkartinė 4 bazinių socialinių išmokų dydžio įsikūrimo pašalpa už kiekvieną globojamą vaiką. Iš šių lėšų vaikui pritaikomos gyvenimo sąlygos, įsigyjama jam reikalingų daiktų. Kiekvieną mėnesį mokama 4 bazinių socialinių išmokų dydžio parama kiekvienam vaikui, kuri naudojama vaiko poreikiams tenkinti.
     Pritraukti globėjų pavyko ir darant kitus svarbius darbus. Susitikimo dalyviai akcentavo, kad reikėjo pastangų, kad būtų pasiektas aktyvus visuomenės pritarimas, daug kartų susitikta su bendruomenėmis, skleista informacija, kaip galima tapti globėjais, pasakota ir gerosios tendencijos, kas bus, kai vaikai užaugs šeimose, įgaus reikiamos socialinės patirties, išmoks svarbių šeimai kurti dalykų.
     ,,Tai yra investicijos į ateitį. Tie vaikai užaugs mūsų visuomenės nariais ir turėdami  stiprų gyvenimo įgūdžių pagrindą savo pozityviu gyvenimu grąžins visuomenei tą investiciją“, – sako projekto vadovė Rugilė Ladauskienė.
     Projekto ,,Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra‘‘ vadovė paminėjo, kad yra labai reti atvejai Lietuvoje, kurie yra Kelmės rajone, kad net keletas globėjų šeimų, kurie su globotiniais yra nesusiję giminystės ryšiais, imtų globoti po tris ar net penkis vaikus. Tai ir rajono savivaldybės vadovų, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos ir kitų institucijų bendro gero darbo rezultatas. Jai pritarė ir visi susi-tikimo dalyviai.
     Šiuo metu Kelmės rajone yra paruošti 48 globėjai, kuriems globos centro specialistai teikia paslaugas, įkurti bendruomeniniai vaikų globos namai, yra planai įkurti dar vienus. Bendruomeniniai VGN taip pat garsėja savo puikiai organizuojamomis paslaugomis ir pritraukia daug besidominčių šių paslaugų kokybišku teikimu bei gerosios patirties sklaida.
Daugiau informacijos: http://www.vaikoteises.lt/naujienos/naujienos/kelmes-rajono--globos-cent...