Kviečiame, skatiname, raginame bendruomenės narius, seniūnijų gyventojus, visus, kas gali ir nori, ryžtis tapti socialiniais globėjais. Kas tai  –  Socialinis globėjas, ir kas juo gali tapti?
 
Tai asmenys,
  • išklausę globėjų ir įtėvių mokymus bei konsultavimo kursus,
  • pasirengę į savo šeimą priimti vieną ar keletą vaikų (iki 3 vaikų, išskyrus tuos atvejus, kai neišskiriami broliai ir/ar seserys), netekusių tėvų globos.
 
                                       Atsižvelgiant į taikad laikinosios globos tikslas yra grąžinti vaiką į šeimą,
  • šiais vaikais socialinis globėjas rūpinsis iki tol, kol jie galės grįžti į savo šeimą arba, jei biologinėje šeimoje sunkumų išspręsti nepavyks, jiems bus siekiama surasti globėjų/įtėvių šeimą. Vadovaujantis LR Civilinio kodeksu, nuo 2017 m. sausio 1 d. vaiko laikinoji globa (rūpyba) galės trukti ne ilgiau kaip dvylika mėnesių. Laikinoji globa (rūpyba) socialinio globėjo šeimoje organizuojama siekiant užtikrinti be tėvų globos likusio vaiko teisių ir įstatymų ginamų interesų įgyvendinimą ir apsaugą, suteikiant vaikui tokias artimiausias šeimos gyvenimui sąlygas, kokių reikia jo fizinei, protinei, dvasinei, dorovinei bei socialinei raidai, ir tokią šeimos aplinką, kokios reikia jo gerovei. Socialinio globėjo namuose gali būti apgyvendinti vaikai nuo 0 iki 18 metų. Tie,  kurie  neturi galimybių tapti socialiniais globėjais, prašomi perduoti šią žinią artimiesiems, kaimynams, draugams, bičiuliams, bendradarbiams – taip suteikiant pagalbą patekusiems į bėdą vaikams, gelbėjant šeimas krizinėse situacijose. Taip pat kviečiame savivaldybių atsakingus specialistus prisidėti skleidžiant informaciją, šviečiant visuomenę apie socialinių globėjų darbo svarbą, jų teikiamas itin reikalingas paslaugas,
Be pozityvumo ir grožio daigų negalima žmogui išeiti iš vaikystės į gyvenimą...  Tas, kuris išgelbėjo vieną žmogų, išgelbėjo visą pasaulį".  F. Dostojevskis